4 Portfolio-assessments

HR gids: ‘Portfolio Assessment’

Een portfolio-assessment is een toets waarin de student een portfolio met opdracht(en), bewijslast en/of reflectie laat zien te voldoen aan de gevraagde competenties. Dit portfolio kan daarnaast in een ‘criterium gericht interview (CGI)’ centraal staan. Door de student verhelderings- en verdiepingsvragen te stellen, kun je toetsen of de gevraagde kennis, vaardigheden en houdingen daadwerkelijk beheerst worden.

Scroll naar beneden voor meer informatie.

Portfolio-assessment met of zonder CGI naar online omgeving

Een portfolio-assessment zonder criterium gericht interview kan zonder enig probleem gehouden worden. De student levert het portfolio in via Cum Laude en vanuit daar wordt het werk van de student met Ephorus gescand op plagiaat.

Een portfolio-assessment met een criterium gericht interview heeft meer voeten in de aarde. Het portfolio kan nog steeds ingeleverd worden via CumLaude, maar het CGI dient online afgenomen te worden. Breng de student voor de start van het assessment op de hoogte van de gekozen wijzigingen en motiveer daarbij je beweegredenen.

Voor het online afnemen van assessments wordt gebruik gemaakt van een protocol. Let erop dat het protocol dat je gebruikt goedgekeurd is door de examencommissie van het instituut, het protocol dat hier aangeboden wordt is een voorbeeld:

Online alternatieven voor criterium gericht interview

Optie 1: Assessmentgesprek met opgenomen presentatie

Studenten maken voor een portfolio-assessment soms een begeleidende PowerPoint presentatie als bewijslast. Als je er voor kiest om de presentatie van de student(en) apart in te leveren, is een belangrijke overweging of je de student wilt zien als de presentatie gegeven wordt.

Belangrijke aandachtspunten

  1. Neem tijd om de gemaakte presentatie te bekijken en vragen op te stellen
  2. Bespreek met de mede-assessor de vragen een halfuur voorafgaand aan het gesprek door
  3. Bespreek het protocol voor aanvang van de zitting door met de student
  4. Zorg voor opgeladen apparatuur en goed bereik

Optie 2: Assessmentgesprek met live presentatie

Je kiest ervoor om het gehele assessment via een online verbinding vorm te geven. De gesprekken worden gevoerd in MS Teams. Wanneer er een presentatie gegeven wordt, kan het scherm van die persoon gedeeld worden.

Belangrijke aandachtspunten

  1. Bespreek met de mede-assessor de vragen een halfuur voorafgaand aan het gesprek door
  2. Bespreek het protocol voor aanvang van de zitting door met de student
  3. Zorg voor opgeladen apparatuur en goed bereik

Optie 3: Assessmentgesprek met een groep

Wanneer een groep studenten (meer dan één individuele student) samen een gesprek voeren, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gezamenlijk ingeleverde opdracht, is er meer afstemming nodig over wie wanneer spreekt, dan dat een individueel assessment wordt afgenomen. Deze vorm van assessment wordt alleen aangeraden wanneer het oorspronkelijke assessment ook al met een groep studenten stond gepland. Het gaat hier dan vooral om aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van de camera, het aanzetten van de microfoon en het gebruik van de chatfunctie in het gesprek.

Belangrijke aandachtspunten

  1. Bespreek met de mede-assessor de vragen een halfuur voorafgaand aan het gesprek door, ook welke vraag aan welke student gesteld wordt en of ze elkaar daar op mogen aanvullen.
  2. Bespreek het protocol voor aanvang van de zitting door met de studenten.
  3. Zorg voor opgeladen apparatuur en goed bereik.