1 Verandering in toets- en afnamevormen

Om op een verantwoorde manier besluiten te nemen over toetsen moet je veel factoren in overweging nemen.

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste consequenties voor de meest gebruikte toetsvormen. Bekijk de pagina’s per toetsvorm voor meer details. Daarnaast zetten we de belangrijkste principes uit de notitie op een rij. De precieze uitwerking daarvan vind je ook op de pagina’s per toetsvorm.

Scroll naar beneden voor meer informatie.

De belangrijkste punten op een rij

Onderstaande beslisboom helpt om te bepalen hoe je een toetsvorm kunt ombuigen naar een alternatieve variant.

Online surveillance, proctoring en opnames maken

Online surveillance of proctoring in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld live-streaming vanaf telefoons van studenten of opnames via ZOOM of Teams die al dan niet bewaard worden, is niet toegestaan. Opnames van bijvoorbeeld mondelinge toetsen, presentaties, etc. die later moeten kunnen worden teruggekeken i.v.m. klachten, kalibratie van beoordelingen, herkansingen, examencommissies, etc. (dus niet specifiek voor surveillance/identificatie worden gebruik) zijn, evenals opnames die men moet/wil opslaan i.v.m. accreditaties wél toegestaan. Opnames alléén gericht op surveillance dus niet.

In tegenstelling tot toestemming voor opnames van lessen, is toestemming voor opnames van presentaties etc. niet nodig. De juridisch legitieme reden om online te toetsen of opnames te maken, is in deze uitzonderlijke omstandigheden het zogeheten gerechtvaardigd belang van de hogeschool. De online toets vervangt de traditionele fysieke manier van mondelinge (praktijk) toetsing of de aangepaste vorm van schriftelijke toetsing.

Stel zo min mogelijk toetsen uit

Het uitstellen van toetsen heeft negatieve consequenties op een later moment. Het verhoogt de toetsdruk voor studenten, wat kan leiden tot meer studenten met een studieachterstand. Ook legt het een last op docenten en de organisatie van toetsing. Het uitstellen van toetsen moet daarom zoveel mogelijk voorkomen worden, ook als dat aanpassen en omdenken betekent.

Hoe dan wel? Met online toetsapplicaties als Remindo en Möbius wordt niet hetzelfde niveau van toetsveiligheid bereikt. Sommige vaardigheidstoetsen zijn niet online af te nemen, bijvoorbeeld omdat je er apparatuur voor nodig hebt. Toch zijn er meer mogelijkheden dan je denkt. Voorbeeld? Geef studenten bijvoorbeeld 4 rekenopgaven met een tijdsslot in het LMS en vraag vervolgens in een online-gesprek de student bij 2 opgaven (die een vervolgstap zijn op de eerder ingeleverde opgaven) deze verder uit te werken. Een ander mogelijkheid is authenticiteit in de opdracht verwerken door bijvoorbeeld naar de (met literatuur) onderbouwde mening van de student te vragen bij een casus, of hen zelf een eigen actueel voorbeeld te laten aandragen.

De beslisbomen in het magazine helpen opleidingen hierover na te denken.

Besluitvorming

Het is belangrijk om overzicht te hebben op curriculumniveau. Als in samenhang naar het toetsprogramma wordt gekeken is het eenvoudiger oplossingen te vinden, bijvoorbeeld als leerdoelen op meerdere plekken in het curriculum worden getoetst. Advies is een kleine groep collega’s te formeren die overzicht houdt. De samenstelling zal verschillen per opleiding. Een lid uit de curriculumcommissie en de toets- of examencommissie zijn logische keus, eventueel aangevuld met toetsinhoudelijk advies van lokale of OKP adviseurs.

Voor meer informatie over waar examencommissies op letten kun je deze video bekijken.

Toetsinzage

Studenten hebben ook online recht op toetsinzage. Niet alleen als het gaat om individuele opdrachten, maar ook voor kennistoetsen die door hele groepen zijn gemaakt. Suggesties hiervoor vind je in deze video.